Perokary öndürijilikli metal gorag pigmentleri

Önüm Giriş:

Häzirki zaman dünýäsinde poslama garşy pigmentler, esasanam ekologiýa taýdan arassa häsiýetleri bolanlar, ýaryşda üstünlik gazanar.Noelsonyň ýokary öndürijilikli metal gorag pigmentleri seriýasy, global senagat standartlaryna we kadalaryna laýyk gelýän ekologiýa taýdan arassa, zäherli däl, pes agyr metal pigmentleridir.Kislota maddalaryny zyýansyzlandyrmak üçin mugt wodorod ionyny ulanýar, onuň üsti bilen ýokary PH bahasy hem saklanýar, şeýlelik bilen poslama garşy işleýär.Bu aralykda, metal ýüzler bilen baglanyşyp, poslama garşy işlemegi üpjün edýän gorag gatlagyny emele getirýär.

Esasy aýratynlyklary:

1. Esasy önümler ion çalşygy kremniniň dioksidi, organiki görnüşi, wolfram, molibden we beýleki ekologiýa taýdan arassa metallardyr.

2. Korroziýa garşy ajaýyp ukyplylyk, esasanam suw esasly pigmentlerde, poslama garşy ömrüň irki, orta we giç döwürlerinde poslama garşy goragy üpjün edýär.

3. Ajaýyp dispersiýa, bölejikleriň birmeňzeş paýlanyşy, dargamak aňsat, dürli rezinleriň çyglylygy, gowy adsorbsion öndürijiligi.

4. Ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl, potensial berk daşky gurşaw düzgünleri.

5. surfaceörite ýerüsti meýdany we işjeňligi.

6. Suw esasly rezin bilen oňat utgaşyklyk, gowy adsorbsion öndürijiligi, garyşmagy aňsat, aglomerasiýa hadysasy ýok.

7. Grace C303 / C311, France XAC02, Nubirox106, Grace AC3 / AC5 we Heubach önümleri ýaly halkara bazarlaryndan beýleki önümlere garşy görnüş.

Esasy modeller:

1. NOELSON ™ NSC230
2. NSC280
3. NSC230
4. NSC500
5. NSC275
6. NSC295 we ş.m. 

Goýmalar:

Senagat örtükleri, poroşok örtükleri, öý enjamlary panelleri, metal rulonlar, gurluşyk tehnikasy, gaplar we ş.m.

Öý enjamlary üçin rulon örtügi NOELSON ™ NSC230 / NSC280
Gurluşyk üçin polat örtük NOELSON ™ NSC230 / NSC280
Levelokary derejeli gurluşyk tehnikasy / demir ýol tranzit boýagy NOELSON ™ NSC280 / NSC500
Umumy gurluşyk tehnikasy / demir ýol tranzit / konteýner örtük NOELSON ™ NSC275
Polat gurluşy NOELSON ™ NSC295

Formulalar:

1. Suw esasly rezin (<40%) az bolan formula ulgamynda, 5 ~ 8% NSC275, az ýag siňdirilen NSC295 dozasy maslahat berilýär.
2. NSC280 ulanýan bolsaňyz, dozany 3 ~ 5% maslahat beriň.
3. Beýleki poslamaýan pigmentler bilen bilelikde ulanylanda, olaryň laýyklygyny barlaň.

Hil we hyzmat:

NOELSON ™ Perokary öndürijilikli metal gorag pigmentleri seriýasy bu pudakda ýokary hilli we hyzmatyň nyşany boldy.Önümlerimizden başga-da, hemmetaraplaýyn tehniki goldawy, ýokary hilli müşderi hyzmatyny we netijeli logistika hyzmatlaryny hödürleýäris.

Gaplamanyň spesifikasiýasy:

25kg / sumka, 18-20MT / FCL


Iş wagty: 26-2022-nji aprel