Habarlar

 • Ikinji hereket

  2022-nji ýylyň 8-nji awgustynda Noelson Chemicals Adagio-a Hermeta Chemicals-a goşuldy.“Hermeta Chemicals” bilen bilelikde işleýändigimize begenýäris we Hermeta tarapyndan berlen tejribe bilen Adagio reňkler we funksional pigmentler üçin global güýç merkezine öwrülýär diýip hasaplaýarys.Bize www.hermetach girip görüň ...
  Koprak oka
 • Perokary öndürijilikli metal gorag pigmentleri

  Önümiň girişi: Häzirki zaman dünýäsinde poslama garşy pigmentler, esasanam ekologiýa taýdan arassa häsiýetleri bolanlar ýaryşda üstünlik gazanar.Noelsonyň ýokary öndürijilikli metal goraýjy pigmentler seriýasy ekologiýa taýdan arassa, zäherli däl, ähli globus bilen deňleşýän pes agyr metal pigmentlerdir ...
  Koprak oka
 • Noelson 21-nji mart Blog: Aç-açan poroşok

  Noelson ™ aç-açan poroşok seriýasy organiki däl metal poroşok maşgalasyna degişlidir, pudakda aç-açanlygy, gatylygy, poslama garşy we az ýag siňdiriş aýratynlyklaryny görkezýär.Resinleriň köpüsi bilen gabat gelýär we örtükde, şol sanda senagat, poroşok, aç-açan ...
  Koprak oka
 • Noelson 15-nji mart Blog: MIO hakda

  1986-njy ýyldan başlap, Noelson Chemicals özüni mikro demir oksidi öndürmekde esasy oýunçy hökmünde görkezdi.Noelson, dünýädäki müşderiler bilen pudagyň öňdebaryjy önümlerini we hyzmatlaryny bermäge çalyşýar.Mikoz demir oksidi (MIO), tebigy ýagdaýda ýüze çykýan mineral madda ...
  Koprak oka
 • Täze ýylyňyz gutly bolsun 2022

  Täze ýylyňyz gutly bolsun 2022!Üznüksiz goldaw we düşünişmek üçin ähli müşderilerimize we paýlaýjylarymyza minnetdar.“Noelson Chemicals” -dan ýokary öndürijilikli poslama we statiki pigmentlere ünsi jemledi.
  Koprak oka
 • Noelson 28-nji dekabr Blog

  Adaty, super we ultra geçiriji ugleroddan başlap, has ýokary arassalyga, geçirijilige, BET ýerüsti meýdanyna we aşaky kül düzümine we agyr metallara çalyşýarys.Noelson iň täze tehnologiýalara ünsi jemleýär we gözleg işlerine çuňňur maýa goýýar.
  Koprak oka
 • Noelson 10-njy dekabr

  Sink fosfat we alýumin tripolifosfat döredileninden bäri bu ugurda düýpli tehniki ösüşler boldy.Molibden, Strontium, Magniý, şeýle hem kalsiý we natriý birleşmeleriniň ulanylmagy, sink fosfat doňuzynyň poslama garşy işini güýçlendirdi ...
  Koprak oka
 • ÇINAKOAT - 2021-nji ýylyň 16-18-nji noýabrynda global örtükler sergisi |Şanhaý täze halkara sergi merkezi (SNIEC)

  Aziýanyň, esasanam Hytaýyň 2021-nji ýylda gaýtadan dikeldilmegine garaşylýar we dünýäde iň çalt ösýän örtük bazary bolmagyny dowam etdirýär.CHINACOAT, 1996-njy ýyldan bäri bazar potensialyndan peýdalanmak we işewürligiň ösmegi üçin pudak üçin platforma hödürleýär. 2020-nji ýyldaky Guanç Guangzhouou neşirimiz özüne çekmegi başardy ...
  Koprak oka
 • Ultra arassalamak geljekde ýokary hilli antikorroziw pigmentiň ösüş ugrudyr.

  Ultra arassalamak geljekde ýokary hilli antikorroziw pigmentiň ösüş ugrudyr.Specificörite ýerüsti meýdanyna eýe bolan aýratynlyklary, has oňat doldurylmagy we rezinleriň çygly ýaýramagy antikorroziýa pigmentine ajaýyp öndürijilik berip biler.Bu hemişe üstünde işleýän zadymyzdy.
  Koprak oka
 • Iki adamlyk çözgüt üpjün ediji “Fosfat” seriýalaryna garşy antikroziw pigmentler + organiki däl duz sepme garşylyk goşundylary

  Iki adamlyk çözgüt üpjün ediji “Fosfat” seriýalaryna garşy antikroziw pigmentler + organiki däl duz sepme garşylyk goşundylary

  Senagat boýagynyň emele gelmeginde, suwuk organiki poslama goşundylardan başga-da, duz sepmäge çydamly goşundylaryň iki modeline-de üns berýäris: NSC-400S / 400W.Gorag örtükleri bilen, iki taraplaýyn çözgüt, üýtgedilen fosfat wirusa garşy pigment + duz sepmäge çydamly addi ulanmak ...
  Koprak oka
 • Iki adamlyk çözgüt üpjün ediji Fosfat seriýalaryna garşy antikroziw pigmentler + ýokary netijelilik poslama goşundy (poslama garşy serişde)

  Iki adamlyk çözgüt üpjün ediji Fosfat seriýalaryna garşy antikroziw pigmentler + ýokary netijelilik poslama goşundy (poslama garşy serişde)

  Suw bilen öndürilýän senagat boýagynyň formulasynda, pes dozaly we poslama garşy täsirli ýokary netijelilik poslama goşundylary hökmünde NSC-702 we NSC-768 maslahat berýäris.Gorag örtükleri bilen, iki taraplaýyn çözgüt, üýtgedilen fosfat wirusa garşy pigment + organiki poslama ulanmak ...
  Koprak oka
 • Noelson habarlary

  Noelson antikorroziw pigment ZP-01,02,03,04, AC-202,303.404, AC-488,588,688, NSC-400S, NSC-400W we ş.m. bazara hödürlenmegini dowam etdirdi.Noelson standart sink fosfat ZP 409-1,409-2,409-3 we Alýumin Tripolifosfat TP-303, TP-306 täzelenmegi dowam edýär.Biz köp zähmet çekeris ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2