NOELSON ÖNÜMLERI

Has giňişleýin maglumat üçin bannere basyň

ECörite ANTI-KORROSION PIGMENT

Noelson Chemicals, polatyň ömrüni ep-esli uzaldýan we uzak möhletleýin çykdajylary azaldýan, poslama garşy ähliumumy, durnukly we ekologiýa taýdan arassa çözgütleri hödürleýär.https://www.noelson.com/specialty-anti-corrosion-pigment/

FOSFAT ANTI-KORROSION PIGMENT

Ykdysady pikirlerden başga-da, häzirki wagtda innowasiýa örtük ulgamlarynyň emele gelmeginde ekologiki we kadalaşdyryjy faktorlar barha aýgytly rol oýnaýar.Bu ösüş sebäpli soňky ýyllarda sinksiz poslama garşy çagyryş yzygiderli artdy.Sink fosfatyndan, goşma sink fosfatdan, fosfor sink hromatyndan başga-da, Noelson Chemicals alýumin tripolifosfat, ortofosfat we polifosfat we spektr fosfatlaryny hödürleýär.https://www.noelson.com/phosphate-anti-corrosion-pigmeent/

GARŞY INORGANIK Reňk pigmenti we garyşyk METAL OXID PIGMENT

Çylşyrymly organiki däl reňkli pigmentler, iki ýa-da has köp metal oksidinden ybarat gaty erginler ýa-da birleşmeler, bir oksid öý eýesi bolup hyzmat edýär, beýlekisi oksidler bolsa hrustal panjara ýaýraýar.bu ýaýramak, adatça 700 bilen 1400 between aralygynda bolýar.Noelson Chemicals, plastmassa, kauçuk, örtük, polotno, konstruksiýa we keramika üçin talap edýän güýçli reňkleri berýän organiki däl reňk çözgütleriniň toplumyny hödürleýär.https://www.noelson.com/complex-inorganic-color-pigment-mixed-metal-oxide-pigment/

INORGANIK PIGMENT

Organiki däl pigmentler diňe diýen ýaly oksid, oksid gidroksidi, sulfid, silikat, sulfat ýa-da karbonata esaslanýar.Noelson Chemicals, 1996-njy ýyldan bäri organiki däl pigmentleri ösdürmäge we öndürmäge bagyşlanýar. Https://www.noelson.com/inorganic-pigmeent/

Aýna ýalpak we aýna mikrosferalary

Aýna çüýler ortaça galyňlygy 5 ± 2 mikrometr bolan gaty inçe aýna tabaklar.Poslamagyň öňüni almak üçin poslama garşy örtüklerde, boýaglarda we pigmentlerde ulanylyp bilner, birleşdirilen materiallary öndürmekde güýçlendiriji material hökmünde hem ulanylyp bilner.https://www.noelson.com/glass-flake-glass-microspheres/

ÖNÜMLER & ANTI-STATIK PIGMENT

Geçiriji we anti-statiki pigmentler, ýokary woltly in engineeringenerçilikde we elektron önümlerinde statiki elektrik togunyň garaşylmadyk zyňylmagyny ýaýradýar, material ýüzleri we örtükleri barada aýdylanda diňe üýtgeşik talaplar bar.Statik elektrik we uzak wagtlap täsir etmek maddy berklige we öndürijilige çynlakaý täsir edip biler.https://www.noelson.com/conductive-anti-static-pigment/

GÖRNÜŞLER

Köpdürlüligi we hili

Noelson Chemicals hakda

1996-njy ýylda esaslandyrylan Noelson Chemicals, ýöriteleşdirilen himiki serişdeleri öndürýän öňdebaryjydyr, Noelson Chemicals Nanjing, Noelson Chemicals Şanhaý we Noelson Int'l HongKong döredilmegi bilen, mikro-poroşok, anti-önüm öndürmekde öňdebaryjy tehnologiýalary ulanýarys. poslama, işleýän, geçiriji we statiki garşy pigmentler.Önümlerimiz halkara halkara markalary tarapyndan ynamly we ykrar edilýär.