Geçiriji Mika Poroşok

Gysga düşündiriş:

Geçiriji örtügiň ähli görnüşleri üçin açyk-çal reňk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm giriş

NOELSON ™ markasy Geçiriji Mika Pudrasy, iň irki içerki gözlegleriň we ösüşleriň biridirgeçiriji poroşok seriýasyny öndürmek, ösen tehnologiýaly önümler, ýokary hilli, doly model.Hemmesinden B.Model, super görnüşindäki gaýtadan işlemek we öndürmek üçin import özboluşly materiallary kabul edip, aýratyn görnüşdirgowy.Aşakdaky gahrymanlar ajaýyp:
1. lightörite agyrlyk güýji, ýerüsti bejergisi: göterimi goşmak, gowulaşdyrmak üçin zerur birligiň göwrümini azaltmakönümiň asma öndürijiligi, çökündi aňsat däl, dargamagy has ähtimal.
2. Geçiriji öndürijilik ajaýyp: lamellar gurluşy üçin önümler, rezinde uly aýratyn ýer meýdanydispersiýa we özara aragatnaşyk beýleki şuňa meňzeş önümlerden has gowudyr.
3. Durnukly himiki öndürijilik: çig mal we önüm tehnologiýasyny saýlamakda önümlerimizi göz öňünde tutmak bilenüýtgeşik tejribe, önümimizi ulanmak üçin amatly poslama garşylygy dörediňposlama garşy örtükler.
4. Programmanyň giň gerimi: anti-statik we geçiriji örtükler, şol sanda saklaýyş tanky, pol örtügi üçin ulanylýar.
5. Reňk çyrasy: beýleki pigment garyşyk ulanylyşy bilen, örtügiň dürli reňk talaplaryny etmek aňsat.
6. EC-300 (B) -den başga-da, EC-300 (C) umumy görnüşi, EC-300 (S) az ýag siňdirilişi we ş.m.önümleri.

Haryt görnüşi

NOELSON ™ EC-300 (B)

Himiki we fiziki görkeziji

Haryt Tehniki maglumatlar
Himiki durnuklylyk Kislota garşy, aşgar we organiki erginler, okislenme ýok
Atylylyga garşylyk ≥400 ℃ 800 800-den aşakda ℃ durnuklylyk, ýangyn saklaýjy)
Bölejik görnüşi Lamellar
Bölejikleriň ululygy D90≤ 40μm
Köp dykyzlygy kg / m3 280-360
Oilag siňdiriş g / 100g 30-40
Reňk Açyk çal
Poroşok garşylygy 140-160 Ω · sm

Önümiň öndürijiligi we amaly

► Programma meýdanlary uct Geçiriji Mika tozy, antistatik örtük, rezin, plastmassa, baglaýjy we beýleki meýdanlar üçin ulanylýan önümleriň bir görnüşidir.Şeýle hem, hemişelik antistatiki täsirini saklap biler.

Operasiýa açary : NOELSON ™ markasynyň geçiriji önümler seriýasy rezinde aňsatlyk bilen dargap bilýär, dispersiýa täsirini gowulandyrmak üçin aşakdaky usuly ulanmagy maslahat berýäris: a.garyş tizligini gowulandyrmak;b.dispersant goşuň, arasynda geçiriji poroşok bilen organiki polimer ýakynlygyny güýçlendiriň;c.Haçan-da onuň we adaty reňk garyşyk ulanylanda, üweýişden soň geçiriji poroşok goşup, adaty reňk materialy deň derejede ýaýramaly;d.iki rulon we üç rulon ýylmaýjy ulanmagy maslahat beriň, üweýiş inçeligi poroşokyň ortaça bölejikleriniň ululygy 20umdan uly bolmaly, top degirmeni, gum üweýji we ş.m. ulanyp bilmeýär.

Tehniki we iş hyzmaty

NOELSON ™ markasy geçiriji poroşok önümleri, häzirki wagtda içerki we daşarky bazarda ep-esli täsire eýe bolan iň doly geçiriji toz we material üpjün ediji.Gowy hilli önümlerimiz, bölejikleriň ululygyna gözegçilik, standart, baha bäsdeşlik edýär.Üpjün edilýän önümlerden başga-da, ähli müşderilere doly we takyk tehniki, müşderi we logistik hyzmat berýäris.

Gaplamak

10kgs / guty ýa-da 25kgs / deprek, 14-18MT / 20'FCL.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň