Goşma Ferro-Titan Poroşok

Gysga düşündiriş:

Goşma Ferro-Titan Poroşok zäherli, tagamsyz, daşky gurşawa garşy poslama garşy pigmentiň bir görnüşidir.Iň täze birleşme we nanotehnologiýany hem ýokary çykdajyly ulanyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm giriş

NOELSON ™ birleşýän Ferro-Titan Poroşok, zäherli, tagamsyz, daşky gurşawa garşy pigmentiň täze bir nesli, Noelson Chemicals tarapyndan Hytaýyň içerki önümçiliginde daşary ýurt tehnologiýalarynyň ösüşi we önümçiligi bilen tanyşdyrýar, esasy ýörelgeler iň täze gözleglere esaslanýar ILSG-iň hasabaty (ⅡZBO), teoriýa “sink poroşokynyň düzüminiň boýag filminiň antikroziýa öndürijiligi bilen doly baglanyşygy ýok, beýleki şertlere bagly, antikorroziýanyň täsiriniň hakykatyna görä”.Noelson Chemicals-yň gözlegleri üçin köp ýyl geçenden soň, “sink goramak” teoriýasyny ylmy taýdan ulanyň, iň täze birleşmäni we nanotehnologiýany ulanyň (ABŞ-dan deňeşdirilen tehnologiýany ýörite tanyşdyryň), sink tozy bilen örtülip ýa-da ýeke özi ulanylyp bilner, ulanyş derejesini doly ýokarlandyrar. boýag filmindäki sink tozy, diňe bir antikroziýanyň täsirini saklaman, eýsem ýokary çykdajyly we önümçilik çykdajylaryny peseldýär.

Haryt görnüşi

NOELSON ™Goşma Ferro-Titan Poroşok

Himiki we fiziki görkeziji

Haryt görnüşi we indeks

Goşma Ferro-Titan Poroşok

Haryt amaly

Esasan epoksi sink baý we organiki däl sink baý boýag, organiki däl sink silikat dükany primeri we antikorroziw boýagyň ähli görnüşleri üçin ulanylýan sink poroşokyny bölekleýin çalyşyň.

Daş görnüşi we reňki

A görnüşinden D görnüşine, goýy çal reňkden açyk çal reňk, reňk we sink tozyna ýakyn görnüş.

Galyndy(800 mesh) ≤

1.0

Oilag siňdiriş bahasy g / 100g

15-30

Çyglylyk% ≤

1.0

PH

7-9

Aýratyn agyrlyk güýji g / sm

3.0-4.5

P, Fe3O4, Zn, TiO2 mazmuny% ≥

70

Önümiň öndürijiligi we amaly

  • Goşma Ferro-Titan Poroşok, antikroziw boýagyň ähli görnüşleri üçin ulanylýan sink poroşokyny (takmynan 20-40%) çalyşýar.

  • H görnüşli önümiň iň täze gözleg işi, sink tozy bilen doly çalşyp biler, şeýle hem önümçiligiň bahasyny azaltmaga, önümiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

  • Şol önümler konteýner boýag, deňiz boýagy, antikorroziw boýagyň polat gurluşy we geçiriji boýag, termo-durnukly çydamly örtük üçin giňden ulanylýar.

  • Sink poroşokyny çalyşmak üçin iň oňat hilli we habarly önümler we beýleki antikorroziw boýag üçin iň oňat saýlama Ferro-Titan Poroşok.

  • Standarderine ýetiriji standart: NS-Q / P1083 / 1085-2006.

Tehniki we iş hyzmaty

Iň oňat hilli we iň gowy hyzmat Noelson Chemicals-yň esaslarydyr.Üpjün edilýän önümlerden başga-da, ähli müşderiler üçin doly we takyk tehniki we iş hyzmatlaryny hödürleýäris.NOELSON ™ markasy mikro-poroşok we posdan goraýan pigment önümleri elmydama iň gowy saýlamagyňyzda birinji orunda durýar.

Gaplamak

25kg / sumka ýa-da 1MT / sumka, 18-20MT / 20'FCL.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň